daulille

Naturbevarelse

 

 Liste over udrydelsestruede arter

PDF-ikon

Udrydelsestruede Akvariefisk - en liste over truede arter. Udarbejdet af Henrik Korzen.

 


 

Nordisk politik for bevarelsen af vore akvariefisk:

Vi vil udøve vores hobby i overensstemmelse med principperne for en bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer.

Vi vil arbejde for, at de dyr og planter, som vi har i vore akvarier, holdes under optimale forhold.

Vi vil arbejde for bevarelsen af de truede arter, som vi har i vore akvarier, bl. a. gennem oplysning og opdræt.

Vi vil arbejde for at undgå, at vi i udøvelsen af vores hobby kommer til at skade vores lokale miljø.

Vedtaget af Dansk Akvarie Union, Finlands Akvarieforbund, Norsk Akvarieforbund og Sveriges Akvarieföreningers Riksförbund på Nordisk Møde i Örebro den 24. oktober 1998.

 

Dansk Akvarie Union har udarbejdet en stategi til realiseringen af denne politik.

Akvariehobbyen - en del af vores kultur.

Vi betragter akvariehobbyen som en naturlig videreførelse af den tusindårige tradition, vi har for at holde dyr i og omkring vore hjem.

Mennesket har i årtusinder holdt dyr både til gavn (mad og arbejdskraft) og til glæde og adspredelse. I østen har fiskehold været en del af kulturen i århundreder, mens akvarier i moderne forstand opstår i Europa i midten af forrige århundrede.

I dag er dyr i og omkring hjemmet for mange mennesker den første kontakt med den levende natur. Et akvarium har for mange mennesker været det, der i en tidlig alder skabte interessen og forståelsen for naturen og dens værdier for det moderne menneske.

Akvarier - en livskvalitet.

At holde akvarium er værdifuldt for mange mennesker. At se på et akvarium har en beroligende virkning, hvilket er videnskabeligt bevist. At passe sine akvarier er en måde at stresse af på efter en belastende arbejdsdag og for pensionister og arbejdsledige er det en livsbekræftendebeskæftigelse i dagligdagen.

Akvaristerne og videnskaben

Da det i mange tilfælde er muligt at skabe relativt realistiske livsbetingelser for vore fisk inden for akvariets begrænsede plads, så har det været muligt at gøre utroligt mange iagttagelser om fiskenes adfærd, ikke mindst omkring forplantningen. Det drejer sig om hundredtusinder af iagttagelsestimer og i tusindvis af beskrivelser, som har bidraget til at øge vores viden om de mange småfisk, som vi betegner som akvariefisk.

Akvariehobbyen og naturbevarelsen

Mennesket har altid høstet af naturens overskud. Fangst af akvariefisk er en sådan høst af naturens overskud. Den giver indtægter i fattige lokalsamfund. Derved bliver naturen værdifuld at bevare for lokalbefolkningen, et forhold som også World Wildlife Found lægger vægt på i sine strategier.

Da udryddelsen af dyrearter som regel skyldes ødelæggelser af miljøet, tyder alt på, at fangsten af akvariefisk set i et helhedsperspektiv snarere gør gavn end skade.

Strategien

Vi ønsker med den udarbejdede strategi at gøre opmærksom på de naturbevarelsesproblemer, der knytter sig til akvaristikken, og at vi har en ganske stor specialviden på dette felt.

Vi har desuden valgt en aktiv strategi, som vil inddrage såvel hovedorganisationen som vore medlemsforeninger.
 

1. Viden om akvariehold.

Strategi:

Vi vil arbejde for at udbrede kendskabet til, hvordan man holder akvariefisk, -dyr og -planter, så man tilgodeser deres behov for pleje og akvarieindretning.

Kommentarer:

Når vi holder dyr, så har vi også en forpligtelse til at passe dem på en måde, så de trives. Det gælder såvel fodring og rengøring som indret-ningen af akvarierne i forhold til den enkelte fiske-/dyreart.

Status:

At oplyse om, hvordan man holder akvariefisk og -planter er formålet for enhver akvarieforening.

 

2. Opdræt.

Strategi:

Vi vil fremme arbejdet med opdræt hos den enkelte akvarist, dels for at mindske behovet for vildtfangede fisk, dels for at oparbejde et erfaringsberedskab, som vi kan sætte ind over for udryddelsestruede fiskearter.

Kommentarer:

Selv om det hører til sjældenhederne, at fangst af akvariefisk er truende for artens overlevelse i naturen, så vil en høj grad af selvforsyning af akvariefisk være med til at styrke vores image i befolkningen.

Et øget opdræt vil også betyde, at en hel del akvarister vil få en større viden om, hvordan man opdrætter de forskellige arter. En sådan viden kan komme os til gavn, når vi står over for arter, der er truet på deres eksistens i naturen. Med den hast regnskoven ødelægges, vil vi få mere end nok at se til, hvis vi skal nå at redde bare en lille del af de flere tusind arter, som her kommer i farezonen.

Status:

D.A.U. gennemfører en opdrætskampagne, hvis hovedaktivitet er afholdelsen af den årlige Opdrætskonkurrence.
 

3. Registrerede bestande

Strategi:

Vi vil arbejde for at etablere registrerede bestande af fiskearter, som i naturen er truet med udryddelse.

Kommentarer:

Skal vi bevare den store artsrigdom inden for vore akvariefisk, må vi akvarister træde til. Opgaven er for stor både praktisk og økonomisk til, at professionelle biologer og offentlige institutioner alene kan overkomme den.

Status:

D.A.U. følger spændt det initiativ, som specielforeningen Poecilia har taget til etablering af en bestand på 1000 sunde elsemplarer af arten Characoden lateralis fra Los Berros.

Et igangværende forsøg på at få skabt et videnskabeligt fundament for et sådant arbejde gennem et samarbejde med Københavns Universitet har måttet stilles i bero som følge af nedlæggelsen af Videnskabsbutikken ved universitetets naturvidenskabelige fakultet.
 

4. Akvariefisk med specielle livskrav.

Strategi:

Vi vil udarbejde lister dels over fisk, som er uegnede som akvariefisk, og som vi slet ikke bør holde, dels over fisk med så specielle livskrav, at man som akvarist kun bør anskaffe dem, hvis man på forhånd ved, at man er i stand til at opfylde disse krav.

Kommentarer:

Visse fisk, som vi af og til ser hos dyrehandleren, egner sig ikke som akvariefisk. De bliver for store, de har for specielle fødekrav, eller de stiller andre krav, som vi ikke kan tilfredsstille i akvariets begrænsede plads.

Listen over fisk, som vi ikke bør holde, skal angive grunden hertil.

Listen over fisk med de helt specielle livskrav, skal give disse livskrav.

Arbejdet koncentreres i første omgang om de fisk, som vi ikke bør holde.

Fiskearter, der er truet på grund af fangst, bør vi naturligvis også holde os fra. Her er vi nok generelt for dårligt oplyste.

Status:

Arbejdet er af ressourcemæssige grunde endnu ikke sat i gang.
 

5. Truede arter.

Strategi:

Vi vil sætte en undersøgelse i gang, der kan skaffe os oplyst, hvilke arter, der er truede, og hvad årsagen hertil er.

Kommentarer:

Mulighederne for et samarbejde med vore universiteter og læreanstalter må undersøges.

Status:

Gennem Videnskabsbutikken ved Københavns Universitets naturvidenskabelige fakultet har D.A.U. fået udarbejdet en rapport over Udryddelsestruede Akvariefisk.
 

6. Miljøforskrifter.

Strategi:

Vi vil udarbejde forskrifter med henblik på at sikre, at vi ikke via vore aktiviteter i akvariehobbyen påfører vort nære miljø sygdomme eller anden skade.

Kommentar:

Denne strategi kom til på initiativ af det norske og finske akvarieforbund på et tidspunkt, da der blev lagt op til, at stategien blev fælles for de fire nordiske lande.

Status:

På Nordisk Møde i Motala, Sverige den 2. oktober 1999 opfordrede D.A.U. det norske og finske akvarieforbund til at udarbejde udkast til et regelsæt for akvariehobbyen på dette område til behandling på næste års Nordiske Møde.

 


 

Hvem er online?

Vi har 218 gæster og ingen medlemmer online

© Copyright Dansk Akvarie Union 1990-. All Rights Reserved.

pilop-2